Međunarodna konferencija – Forenzička revizija i upravljanje rizicima

Konferencija je održana na Zlatiboru u Hotelu “Mona” na kome je prisustvovala  Dragana Rakin, osnivač i direktor Agencije Prudent.

Konferenciju je otvorio Prof. dr Dragan Ž. Đurđević ispred Akademije za nacionalnu bezbednost. Govorio je na temu “Pranje novca i terorizam”. “Danas je ceo svet okrenut novcu i pitanjem kako ga steći za lične i druge namene. Novac je životna žila kucavica terorizma = činjenica” svoje izlaganje je započeo Đurđević, a zatim uputno govorio na temu Pranje novca. “Prema radnoj definiciji IFAC-a, oni koji se bave pranjem novca zapravo se bave prikrivanjem svojih aktivnosti, što dodatno otežava procenu, jer njihove transakcije nisu obelodanjene u okviru službenih nacionalnih finansijskih statistika, niti ih mogu evidentirati i o njima izveštavati nacionalni obračunski sistemi. Aktivnosti pranja novca postale su mnogo kompleksnije, “kreativnije” i uz to dovitljivije”.

Na konferenciji su razmatrane teme ekonomija i terorizam, indikatori pranja “elektronskog novca”, informacione tehnologije, virtuelne valute i terorizam.

Posebno je razmatrana tema “Odgovor države i pravci borbe protiv kriminala i korupcije”. “Pitanja perspektive i problema koje sa sobom donosi pranje novca otvaraju nove frontove prema društvenim mrežama, kripto valutama i IT revizije, sa kojima će se IT revizori – forenzičari susretati i rešavati ih u budućnosti. Pred eksperte će se postavljati sve teži i ozbiljniji zadaci, koje je moguće rešiti jedino uključenjem u međunarodne tokove, praćenjem najnovijih saznanja o mehanizmima prevencije, detekcije, suzbijanja i represije” zaključio je Đurđević.

Doc. dr Miroslav D. Stevanović je upoznao učesnike sa kritičkim osvrtom na koncept suzbijanja terorizma i sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije.

Na konferenciji se raspravljalo o pitanju mesta digitalne forenzike u suzbijanju savremenog terorizma, sveobuhvatnom planu države za suzbijanje terorizma, strateškoj viziji, o primeni digitalne forenzike i o obevaštajnim naporima. “U informacionom dobu, prevencija i rano otkrivanje aktivnosti terorista zavisi od primene digitalne forenzike i obaveštajnih napora, da se prevaziđu ograničenja i nedostupnost koju nameću anonimnost i masovnost prisustva na mreži”, izjavio je Stevanović.

“Dostižni novac u ulozi mehanizma pranja novca” je bila tema kojom se bavio Dr Nenad Kaluđerović.

Upravljanje rizicima je bila jedna od tema koju je predavao prof. dr Nenad Injac. Cilj razmatranja u ovom izlaganju je bio da se prisutni upoznaju sa osnovnim pojmovima, definicijom i rečnikom u području teorije i prakse upravljanja rizicima i s njima povezanim procesima,

“Posebna vrsta hazarda su oni koji su vezani za život i rad firme. Tada podele mogu da budu u području tehnike, finansija, kvaliteta, organizacije, upravljanja ljudskim potencijalima, politike, okruženja” izjavio je dr. Injac, nakon čega su izvedeni primeri hazarda, matrica, dinamika, procena i upravljanje hazardom.

Važnost poznavanja rizika je detaljno objašnjena “Prema postojećem stanju i očekivanom razvoju, poznavanje rizika za organizaciju je od najveće važnosti. Oficijelni stav prema ovoj problematici se ogleda već i kroz niz standarda koji su direktno ili indirektno posvećeni ovoj problematici” izjavio je Injac, nakon čega je razmatrao kvantitativne interpretacije rizika i elemente rizika.

Standard ISO 27001 u svojoj definiciji rizika obuhvata i definiciju prema ISO 31000. Po njemu, rizik određuju sledeća tri elementa: pretnje, ranjivost i posledice.

Veza konflikta i hazarda u kojoj je naglašeno “Postojanje konflikta uvek podrazumeva i postojanje hazarda za sve strane koje učestvuju u njemu. Ukoliko je reč o konfliktu bez konflikta, onda je hazard prisutan za lice, grupu ljudi ili organizaciju koji se nađu u njemu”, a potom je objašnjen mehanizam napada, posledice, analiza i rezultati neočekivanog napada. “Prema postojećem stanju i očekivanom razvoju, poznavanje rizika za organizaciju je od najveće važnosti” zaključio je Injac.

© Copyright 2013 - 2018 Prudent - Design by Digital Circle - Izrada sajtova